Aktualnie trwające

Informacja

Brak jest aktualnie trwających projektów konsultacji społecznych.

Archiwalne

Przebudowa rynku miejskiego pod nazwą – RYNEK OD NOVA

Wariant 1 Objemuje teren obecnie zajmowany przez targowisko oraz działkę przyległą. Przeznaczenie terenu 60Mu i 152 K,Um – mieszkaniowo usługowa i usługowa z obsługa komunikacyjną. Zadanie polega na wybudowaniu: budynku wielofunkcyjnego o łączne...

Dowiedz się więcej

Głosowanie trwało
od 10-06-2017 do 27-06-2017

Zmiana nazw ulic: Janka Krasickiego, gen. Zygmunta Berlinga, Wincentego Matuszewskiego i Stanisława Kulczyńskiego

2 września 2016r. weszła w życie Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744). Jej zapisy dają Miastu Brzeziny 12 miesięcy na zmianę na...

Dowiedz się więcej

Głosowanie trwało
od 26-07-2017 do 06-08-2017

Podział Miasta Brzeziny na osiedla

Rada osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, przewidzianym ustawą o samorządzie gminnym. Wypełnia ona funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz miasta oraz służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszka...

Dowiedz się więcej

Głosowanie trwało
od 10-06-2017 do 27-06-2017

Strefa Inwestycyjna

Projekt zakłada realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod inwestycje gospodarcze w Brzezinach, przy ulicy Waryńskiego, na działce nr 216/2. Poprzez kompleksowe przygotowanie terenu rozumie się:...

Dowiedz się więcej

Głosowanie trwało
od 10-06-2017 do 27-06-2017

Wielofunkcyjna Sportowa Hala Pasywna

Budynek hali sportowej jest planowany jako budynek pasywny zgodnie z definicją zawartą w Załączniku do Uchwały Nr 731/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjn...

Dowiedz się więcej

Głosowanie trwało
od 10-06-2017 do 27-06-2017

Testy podsystemu Konsultacji społecznych

Dla osób zainteresowanych sprawdzeniem działania systemu udostępniamy wesję, która nie wpływa na ogólną pracę systemu.

Dowiedz się więcej

Głosowanie trwało
od 08-06-2017 do 09-06-2017

Dziękujemy!